جزوات درسی

حفاظت شده: جزوه خبر نویسی ویژه دانشجویان درس سواد رسانه ای

2017/10/23
By پاک طینت
جزوه خبر نويسي ويژه دانشجويان درس سواد رسانه اي دانشگاه فرهنگ و هنر

حفاظت شده: جزوه درس هنر و رسانه ۲

2013/05/29
By پاک طینت
جزوه درس هنر و رسانه قسمت دوم

حفاظت شده: جزوه درس هنر و رسانه۱

2013/05/29
By پاک طینت
جزوه درس هنر و رسانه قسمت اول

حفاظت شده: جزوه درس سواد هنری ۲

2013/05/29
By پاک طینت

حفاظت شده: جزوه سواد هنری ۱

2013/05/29
By پاک طینت
جزوه درس سوادهنری قسمت اول

حفاظت شده: جزوه درس رسانه های تصویری و فرهنگ

2013/03/16
By پاک طینت
این مطالب برگرفته از کتاب جامعه شناسی فرهنگی (آذر قلی زاده)وکتاب رسانه های تصویری و فرهنگ (حمید قاسم زادگان)است

حفاظت شده: مدیریت روابط عمومی

2013/03/10
By پاک طینت
این متن خلاصه ای از کتاب مديريت روابط عمومي نوشته ی وي.كي و ترجمه دكتر رحمان سعيدي است که از سایت شارا برداشته شده است

حفاظت شده: وبلاگ چیست؟

2013/03/07
By پاک طینت
جزوه درس وبلاگ نویسی

حفاظت شده: رسانه های تصویری و فرهنگ ۲

2013/03/07
By پاک طینت
این مطالب برگرفته از کتاب رسانه های تصویری و فرهنگ (حمید قاسم زادگان)است با تلخیص

حفاظت شده: جزوه شماره ۲ درس ارتباط با رسانه

2013/03/06
By پاک طینت
قابل توجه دانشجويان محترم درس ارتباط با رسانه لطفا با رمز وارد شويد

حفاظت شده: جزوه درس نظریه های جامعه شناسی

2013/03/02
By پاک طینت
قابل توجه دانشجويان محترم درس نظريه هاي جامعه شناسي

حفاظت شده: ارتباط با رسانه

2013/02/27
By پاک طینت
قابل توجه دانشجويان محترم درس ارتباط با رسانه جهت دريافت جزوه رمز را وارد كنيد

حفاظت شده: جزوه درس سواد رسانه ای بخش دوم

2013/02/26
By پاک طینت
این مطالب از کتاب سواد رسانه ای درآمدی بر شیوه یادگیری و سنجش، نوشته ی آقای علی طلوعی برداشت شده است/ از همان رمز قبلی استفاده کنید

حفاظت شده: انواع نگرش های به معنا و مفهوم مدیریت رسانه

2013/02/23
By پاک طینت
جزوه درس اصول و سرپرستی در روابط عمومی - بخش اول با رمز قبلی وارد شوید

حفاظت شده: تحلیل محتوای پیام های ارتباطی

2013/02/22
By پاک طینت
جزوه درسی تحلیل محتوای پیام های ارتباطی/برای ورود از رمز قبلی استفاده کنید

حفاظت شده: جزوه درس سواد رسانه ای بخش اول

2013/02/21
By پاک طینت
تذکر مهم: این مطالب از کتاب سواد رسانه ای درآمدی بر شیوه یادگیری و سنجش، نوشته ی آقای علی طلوعی برداشت شده است

حفاظت شده: جزوه درس رسانه های تصویری و فرهنگ

2013/02/20
By پاک طینت
این مطالب برگرفته از کتاب جامعه شناسی فرهنگی (آذر قلی زاده)وکتاب رسانه های تصویری و فرهنگ (حمید قاسم زادگان)است

حفاظت شده: درس سواد رسانه ای

2012/09/23
By پاک طینت
ویژه دانشجویان ترم بهمن 98