نمرات درس سواد رسانه ای- مرکز علمی کاربردی جوادالائمه(ع)- دی ماه ۹۵-new

بازدید: 1,122 نمایش

دانشجویانی که به نمره خود اعتراض دارند یکشنبه26 دی ماه ساعت 17 در مرکز حضور یابند- اعتراضاتی که موثر نباشد یک نمره کسر می گردد.

نمرات درس سواد رسانه ای مرکز علمی کاربردی جواد الائمه(ع)- دی ماه ۹۵

ردیف کد دانشجو کلاسی برگه

از ۱۲ نمره

تحلیل کلیپ از ۸ نمره

(۱۰ مورد هر مورد ۰٫۸)

نمره نهایی

از ۲۰ نمره

۱ ۹۳۲۳۷۰۲۳۱۹۰۰۵۲ ۵٫۵ ۴ ۹٫۵
۲ ۹۳۲۳۷۰۲۳۱۹۰۰۵۳ ۶ ۵٫۶ ۱۱٫۶
۳ ۹۳۲۳۷۰۲۳۱۹۰۰۵۴ ۶٫۵ ۴ ۱۰٫۵
۴ ۹۴۲۳۷۰۲۳۱۹۰۰۴۰ حذف آموزش غیبت ۳/۱۶
۵ ۹۳۲۳۷۰۲۳۱۹۰۰۱۰ ۷٫۲۵ ۵٫۶ ۱۲٫۸۵
۶ ۹۳۲۳۷۰۲۳۱۹۰۰۵۷ ۷٫۵ ۴ ۱۱٫۵
۷ ۹۳۲۳۷۰۲۳۱۹۰۰۸۰ ۱۱ ۴٫۸ ۱۵٫۸
۸ ۹۳۲۳۷۰۲۳۱۹۰۰۱۲ ۷٫۷۵ ۴٫۸ ۱۲٫۵۵
۹ ۹۳۲۳۷۰۲۳۱۹۰۰۵۸ ۱۰٫۵ ۵٫۶ ۱۶٫۱
۱۰ ۹۳۲۳۷۰۲۳۱۹۰۰۸۱ ۱۰٫۵ ۴ ۱۴٫۵
۱۱ ۹۳۲۳۷۰۲۳۱۹۰۰۶۰ ۶٫۵ ۶ ۱۲٫۵
۱۲ ۹۳۲۳۷۰۲۳۱۹۰۰۶۱ ۹٫۵ ۵٫۶ ۱۵٫۱
۱۳ ۹۳۲۳۷۰۲۳۱۹۰۰۶۳ ۷ ۳٫۲ ۱۰٫۲
۱۴ ۹۳۲۳۷۰۲۳۱۹۰۰۶۲ ۴٫۲۵ ۴٫۸ ۹٫۰۵
۱۵ ۹۳۲۳۷۰۲۳۱۹۰۰۶۴ ۱۰ ۵٫۶ ۱۵٫۶
۱۶ ۹۴۱۳۷۰۲۳۱۹۰۰۱۵ حذف آموزش غیبت ۳/۱۶
۱۷ ۹۳۲۳۷۰۲۳۱۹۰۰۶۵ ۷٫۵ ۵٫۶ ۱۳٫۱

فرستادن دیدگاه

* (حساس به حروف بزرگ و کوچک)