نمرات بخش کتبی درس سواد رسانه ای- فرهنگ و هنر- ساعت ۱۳- ۱۵

بازدید: 852 نمایش

نمرات بخش کتبی درس سواد رسانه ای- فرهنگ و هنر- کلاس 13- 15

نمرات بخش کتبی درس سواد رسانه ای- فرهنگ و هنر- ساعت ۱۳- ۱۵

 نمرات  بخش تحلیل کلیپ ها شنبه شب اعلام می گردد

ردیف کد دانشجو برگه از ۱۳ نمره
۱ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۲۷ ۹
۲ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۶ ۶٫۷۵
۳ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۹۲ ۵
۴ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۰ ۶
۵ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۵۴ ۸
۶ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۹۶ ۸
۷ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۱ ۹٫۷۵
۸ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۱۱۱ ۶٫۷۵
۹ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۳ ۱۱٫۷۵
۱۰ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۱ *
۱۱ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۷۶ ۱۱
۱۲ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۷ ۶٫۷۵
۱۳ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۱۹ ۷

فرستادن دیدگاه

* (حساس به حروف بزرگ و کوچک)