نمرات بخش کتبی درس سواد رسانه ای- فرهنگ و هنر – کلاس ۱۵-۱۷

بازدید: 804 نمایش


نمرات بخش کتبی درس سواد رسانه ای- فرهنگ و هنر – کلاس ۱۵-۱۷

 نمرات  بخش تحلیل کلیپ ها شنبه شب اعلام می گردد

ردیف کد دانشجو نمره کتبی از ۱۳ 
۱ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۷۶ ۷٫۲۵
۲ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۴۰ ۵٫۷۵
۳ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۰۱ ۵٫۷۵
۴ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۸۶ ۶٫۷۵
۵ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۰۲ ۵٫۵
۶ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۷۷ ۷٫۷۵
۷ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۷۴ ۷٫۷۵
۸ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۰ ۷٫۲۵
۹ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۷۸ ۱٫۵
۱۰ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۷۹ ۹
۱۱ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۷۱ ۵
۱۲ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۸۰ ۷٫۷۵
۱۳ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۸۱ ۵
۱۴ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۴۲ ۷٫۲۵
۱۵ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۴۳ ۹٫۲۵
۱۶ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۷۲ ۹٫۷۵
۱۷ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۹۳ ۷٫۷۵
۱۸ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۷۵ ۵٫۵
۱۹ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۰۷ ۴٫۵
۲۰ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۸۲ ۶٫۲۵
۲۱ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۴۴ ۴٫۲۵
۲۲ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۰۸ ۱۱٫۵
۲۳ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۰۹ ۱۱
۲۴ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۷۳ ۵٫۵
۲۵ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۱۰ ۴٫۷۵
۲۶ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۸۳ ۵٫۷۵
۲۷ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۱۱ ۵٫۵
۲۸ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۸ حذف
۲۹ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۱۲ ۲٫۲۵
۳۰ ۹۲۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۱۱ ۷
۳۱ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۱ ۵
۳۲ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۹ ۶٫۷۵
۳۳ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۴۶ ۹٫۷۵

 


فرستادن دیدگاه

* (حساس به حروف بزرگ و کوچک)