نمرات بخش کتبی درس سواد رسانه ای- فرهنگ و هنر – کلاس ۱۷-۱۹

بازدید: 926 نمایش


نمرات بخش کتبی درس سواد رسانه ای- فرهنگ و هنر – کلاس ۱۷-۱۹

 نمرات  بخش تحلیل کلیپ ها شنبه شب اعلام می گردد

ردیف کد دانشجو نمره کتبی از ۱۳
۱ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۵ ۷
۲ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۵۷ ۹٫۷۵
۳ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۱۴ ۱۰٫۲۵
۴ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۲۶ ۸٫۷۵
۵ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۱۵ ۷٫۷۵
۶ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۵۸ ۸٫۲۵
۷ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۸۸ ۸٫۷۵
۸ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۸ ۱۰
۹ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۲۹ ۸
۱۰ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۷ ۷٫۷۵
۱۱ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۵ ۷٫۲۵
۱۲ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۰ ۲٫۵
۱۳ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۵۳ ۶٫۷۵
۱۴ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۱۶ ۹٫۷۵
۱۵ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۲۹ ۱۲
۱۶ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۶ ۶٫۲۵
۱۷ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۹۸ ۱۱
۱۸ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۲۶ ۱۰٫۲۵
۱۹ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۹۹ ۶
۲۰ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۲ ۶٫۷۵
۲۱ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۱ ۵٫۲۵
۲۲ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۰ ۵٫۵
۲۳ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۲ ۷
۲۴ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۷ ۲٫۲۵
۲۵ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۱۷ ۶٫۲۵
۲۶ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۹ ۹٫۷۵
۲۷ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۲۸ ۳
۲۸ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۱۰۰ ۹٫۷۵
۲۹ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۲ ۱۱
۳۰ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۱۱۶ ۶٫۵
۳۱ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۳ ۸٫۷۵
۳۲ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۲۹ *
۳۳ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۱۱۷ *
۳۴ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۵ ۹٫۷۵
۳۵ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۴ ۱۰٫۵
۳۶ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۹۷ ۹٫۲۵
۳۷ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۶ *
۳۸ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۱۸ ۴٫۷۵
۳۹ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۱۰۱ ۱۱
۴۰ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۵ ۸٫۵

 


فرستادن دیدگاه

* (حساس به حروف بزرگ و کوچک)