نمرات نهایی درس سواد رسانه ای کلاس ۱۳-۱۵

بازدید: 1,012 نمایش


نمرات نهایی درس سواد رسانه ای کلاس ۱۳-۱۵

دانشجویانی که نسبت به نمره خود اعتراض دارند روز یکشنبه سوم بهمن از ساعت ۱۶ تا ۱۷ در مرکز حضور یابند

ردیف کد دانشجو نمره نهایی
۱ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۲۷ ۱۶
۲ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۶ ۱۳٫۷۵
۳ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۹۲ ۱۰
۴ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۰ ۱۳
۵ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۵۴ ۱۵
۶ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۹۶ ۱۵
۷ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۱ ۱۶٫۷۵
۸ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۱۱۱ ۱۳٫۷۵
۹ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۳ ۱۸٫۷۵
۱۰ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۱ ۱۲
۱۱ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۷۶ ۱۸
۱۲ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۷ ۱۳٫۷۵
۱۳ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۱۹ ۱۴

 


فرستادن دیدگاه

* (حساس به حروف بزرگ و کوچک)