نمرات نهایی درس سواد رسانه ای کلاس ۱۵- ۱۷

بازدید: 1,538 نمایش


نمرات نهایی درس سواد رسانه ای کلاس ۱۵- ۱۷

دانشجویانی که نسبت به نمره خود اعتراض دارند برای دیدن برگه امتحانی خود، روز یکشنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۷ در مرکز حضور یابند

ردیف کد دانشجو نمره نهایی
۱ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۷۶ ۱۴٫۲۵
۲ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۴۰ ۱۱٫۲۵
۳ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۰۱ ۱۱٫۲۵
۴ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۸۶ ۱۳٫۷۵
۵ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۰۲ ۱۱٫۵
۶ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۷۷ ۱۴٫۲۵
۷ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۷۴ ۱۴٫۷۵
۸ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۰ ۱۴٫۲۵
۹ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۷۸ ۱٫۵
۱۰ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۷۹ ۱۶
۱۱ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۷۱ ۱۰
۱۲ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۸۰ ۱۴٫۷۵
۱۳ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۸۱ ۱۰
۱۴ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۴۲ ۱۴٫۲۵
۱۵ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۴۳ ۱۶٫۲۵
۱۶ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۷۲ ۱۶٫۷۵
۱۷ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۹۳ ۱۴٫۷۵
۱۸ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۷۵ ۱۰٫۵
۱۹ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۰۷ ۱۰
۲۰ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۸۲ ۱۳٫۷۵
۲۱ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۴۴ ۱۰
۲۲ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۰۸ ۲۰
۲۳ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۰۹ ۱۸
۲۴ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۷۳ ۱۱٫۵
۲۵ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۱۰ ۱۰
۲۶ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۸۳ ۱۴٫۷۵
۲۷ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۱۱ ۱۱٫۵
۲۸ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۸ حذف
۲۹ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۱۲ ۲٫۲۵
۳۰ ۹۲۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۱۱ ۱۴
۳۱ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۱ ۱۰
۳۲ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۹ ۱۳٫۷۵
۳۳ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۴۶ ۱۶٫۷۵

 


فرستادن دیدگاه

* (حساس به حروف بزرگ و کوچک)