نمرات نهایی درس سواد رسانه ای کلاس ۱۷-۱۹

بازدید: 1,233 نمایش


نمرات نهایی درس سواد رسانه ای کلاس ۱۷-۱۹

دانشجویانی که نسبت به نمره خود اعتراض دارند روز یکشنبه سوم بهمن از ساعت ۱۶ تا ۱۷ برای دیدن برگه امتحان خود، در مرکز حضور یابند

ردیف کد دانشجو نمره نهایی
۱ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۵ ۱۴
۲ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۵۷ ۱۶٫۷۵
۳ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۱۴ ۱۸٫۷۵
۴ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۲۶ ۱۵٫۷۵
۵ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۱۵ ۱۴٫۷۵
۶ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۵۸ ۱۵٫۲۵
۷ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۸۸ ۱۵٫۷۵
۸ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۸ ۱۷
۹ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۲۹ ۱۵
۱۰ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۷ ۱۴٫۷۵
۱۱ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۵ ۱۴٫۲۵
۱۲ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۰ ۲٫۵
۱۳ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۵۳ ۱۳٫۷۵
۱۴ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۱۶ ۱۶٫۷۵
۱۵ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۲۹ ۲۰
۱۶ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۶ ۱۳٫۲۵
۱۷ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۹۸ ۱۸
۱۸ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۲۶ ۱۷٫۲۵
۱۹ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۹۹ ۱۳
۲۰ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۲ ۱۳٫۷۵
۲۱ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۱ ۱۰٫۷۵
۲۲ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۰ ۱۱
۲۳ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۲ ۱۶
۲۴ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۷ ۲٫۲۵
۲۵ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۱۷ ۱۳٫۲۵
۲۶ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۹ ۱۶٫۷۵
۲۷ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۲۸ ۸
۲۸ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۱۰۰ ۱۶٫۷۵
۲۹ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۲ ۱۸
۳۰ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۱۱۶ ۱۳٫۵
۳۱ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۳ ۱۵٫۷۵
۳۲ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۲۹ ۱۲
۳۳ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۱۱۷ مذاکره
۳۴ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۵ ۱۶٫۷۵
۳۵ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۴ ۱۷٫۵
۳۶ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۹۷ ۱۶٫۲۵
۳۷ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۰۶۶ ۱۲
۳۸ ۹۳۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۱۸ ۱۰
۳۹ ۹۴۱۳۸۰۲۴۱۹۰۱۰۱ ۱۸
۴۰ ۹۴۲۳۸۰۲۴۱۹۰۰۳۵ ۱۵٫۵

 


فرستادن دیدگاه

* (حساس به حروف بزرگ و کوچک)