دوردور مجازی

بازدید: 866 نمایش

این یادداشت در هفته نامه پرگار شماره 142 در مورخ 7 خرداد 97 منتشر شده است

دوردور مجازی


فرستادن دیدگاه

* (حساس به حروف بزرگ و کوچک)