بقاع متبرکه و مدیریت مصرف برق

بازدید: 663 نمایش

این یادداشت در هفته نامه ساباط شماره 6 در هفته دوم مردادماه 97 منتشر شده است

sarmaghaleh-sabat6


فرستادن دیدگاه

* (حساس به حروف بزرگ و کوچک)