بررسی رابطه رسانه های جمعی در ایجاد سبک زندگی اعتماد محور در بین شهروندان شهر یزد

بازدید: 3,043 نمایش

متن زیر چکیده ی مقاله ی است که برای همایش اندیشه راهبردی زن و خانواده نوشته شده و متن کامل در آذر ماه 91 در مجموعه مقالات برگزیده همایش به چاپ رسیده است.

چکیده:

پژوهش حاضر که با هدف بررسی تاثیر رسانه های جمعی خاصه ( ماهواره، تلویزیون، اینترنت و رادیو ) در ایجاد سبک زندگی اعتماد محور در بین شهروندان شهر یزد انجام شده است به سنجش همبستگی بین متغیر میزان استفاده از رسانه های جمعی با مقوله اعتماد اجتماعی پرداخته است.
روش پژوهش، پیمایش است و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع¬آوری شده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان ۹۵ درصد و فاصله اطمینان ۵ درصد، ۳۷۰ نفر مشخص گردید. اعتبار پرسشنامه از نوع اعتبار محتوایی می باشد. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر مستقل (رسانه های جمعی) و متغیر وابسته تحقیق (اعتماد اجتماعی) بیانگر بالا بودن همبستگی درونی گویهها و به عبارت دیگر مطلوبیت پایایی ابزار تحقیق است.
یافته های پژوهش نشان می دهد همبستگی معکوس و معنادار بین میزان استفاده از رسانه های جمعی و اعتماد اجتماعی وجود دارد و همچنین بین میزان استفاده از رسانه های جمعی و اعتماد نهادی نیز همبستگی معکوس و معناداری وجود دارد و البته بین میزان استفاده از رسانه های جمعی و اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم یافته و اعتماد به محیط رابطه معناداری وجود ندارد.
کلید واژه: اعتماد اجتماعی، رسانه های جمعی، اعتماد نهادی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد به محیط، اعتماد بین شخصی


فرستادن دیدگاه

* (حساس به حروف بزرگ و کوچک)