نقش رسانه ها در افزایش سطح توقعات زوجین

بازدید: 2,714 نمایش

این یادداشت را به سفارش نشریه پیک خاتم - ویژه نامه ازدواج- در زمستان سال 90 نوشتم

نقش رسانه ها در افزایش سطح توقعات زوجین


فرستادن دیدگاه

* (حساس به حروف بزرگ و کوچک)