ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﻳﺰد

بازدید: 1,891 نمایش

متن زیر چکیده ی مقاله ای است که از پایان نامه ی کارشناسی ارشد من استخراج شده و در نشریه علمی پژوهشی فرهنگ ارتباطات به چاپ رسیده است.

ﭼﻜﻴﺪه
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴـﺮی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﻳﺰد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺑﻌﺎد آن (اﻋﺘﻤـﺎد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﻨﺠﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ) ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .
روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺮا، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻴﺎرِ ﻫﺪف، ﻛﺎرﺑﺮدی و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻴـﺎرِ زﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ. دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤـﻊ آوری ﺷـﺪ . ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ۹۵ درﺻﺪ و ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ۵ درﺻـﺪ، ۳۷۰ ﻧﻔـﺮ ﻣﺸﺨﺺ . ﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻧﻮع اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ (رﺳﺎﻧﻪ ﻫ ﺎی ﺟﻤﻌﻲ) و ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑـﺴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ( ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ) اﺑﻌﺎد آن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕـﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴـﺖ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ اﺑـﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﺟﻤﻌـﻲ و
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد دارد و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛ ﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌـﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، در ﺳﻄﺢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺷـﺪه اﻧـﺪ از ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻳﻌﻨـﻲ ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺑﻌﺎد آن (اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻫﻨﺠﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ) وﺟﻮد دارد .
واژهﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﻨﺠﺎراﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ
جهت دریافت متن کامل مقاله می توانید به سایت www.sid.ir مراجعه نمایید.


فرستادن دیدگاه

* (حساس به حروف بزرگ و کوچک)