برچسب ‘اقتصاد مقاومتی، رسانهف شاخص’

حفاظت شده: رسانه ها و مفاهیم اقتصاد مقاومتی به عنوان یک اقتصاد شاخص

2018/03/13
By پاک طینت
این یادداشت در روزنامه سراسری بشارت نو به شماره1613 در 28 بهمن 96 منشر شده است