برچسب ‘روابط عمومی،سرپرستی’

حفاظت شده: انواع نگرش های به معنا و مفهوم مدیریت رسانه

2013/02/23
By پاک طینت
جزوه درس اصول و سرپرستی در روابط عمومی - بخش اول با رمز قبلی وارد شوید