برچسب ‘سواد رسانه ای’

جامعه و سواد رسانه ای

2018/01/30
By پاک طینت
این یادداشت در روزنامه سراسری بشارت نو در هشتم بهمن و در روزنامه استانی بشارت یزد در نهم بهمن 96 منتشر شد

نقش رسانه ها در افزایش سطح توقعات زوجین

2013/12/08
By پاک طینت
این یادداشت را به سفارش نشریه پیک خاتم - ویژه نامه ازدواج- در زمستان سال 90 نوشتم

آشنایی مختصر با نویسنده

2013/02/19
By پاک طینت
آشنایی مختصر با نویسنده