برچسب ‘مطبوعات محلي، افق كوير، بافق، نقد، انتقاد’

حفاظت شده: مصاحبه/باید قدر فضای رسانه ای بافق را دانست

2015/02/11
By پاک طینت
اين مصاحبه به مناسبت هفدهمين سالگرد انتشار هفته نامه افق كوير (بافق) در اين هفته نامه منتشر شده است