برچسب ‘مطبوعات محلي، سيستم نظارتي، جشنواره’

حفاظت شده: مصاحبه/مطبوعات محلی شناخت بهتری نسبت به دغدغه های مردم دارند

2015/03/16
By پاک طینت
اين مصاحبه در ويژه نامه سومين جشنواره منطقه اي مطبوعات استان يزد منتشر شده است